Uvod

 • Ovi uslovi regulišu prava i obaveze svih učesnika koji se odluče prijaviti na konkurs za učešće na 11. Juventafestu koji će se održati od 6. do 10. septembra 2023.
 • Prijavljivanjem na konkurs smatra se da učesnici prihvataju dalje opisane uslove konkursa i učešća na festivalu.
 • Ugovor se odnosi na Organizatora i vođe timova, ali obuhvata sve učesnike koji će prisustvovati festivalu.

Trajanje konkursa

 • Konkurs traje od 30. decembra 2022. do 1.maja 2023. godine.

Pravo učešća

 • Pravo prijave imaju sve teatarske trupe, udruženja, neformalne grupe i srednje škole, u kojem su učesnici srednjoškolci ili su bili u statusu srednjoškolca u momentu kada je predstava producirana i premijerno izvedena (ako su neki od učesnika u godini kada se održava festival, završili srednju školu i upisali fakultet, još uvijek je moguće da nastupe na festivalu). Konkurs obuhvata osobe starosne dobi od 14 do 19 godina.
 • Festival neće uzet u razmatranje niti jednu prijavu koja ne ispunjava gore navedene kriterije.
 • U slučaju da nakon selekcije dođe do kršenja gore navedenog kriterija Festival ima isključivo Pravo da diskvalificira Učesnika.

Način prijave na konkurs

 • Za prijave na konkurs potrebno je ispuniti obrazac za prijavu dostupan na web stranici Festivala www.juventafest.ba koji mora da uključuje zaštićeni Vimeo ili Youtube link. Krajnji datum za prijavljivanje je 1. maj 2023.Ukoliko predstava nije na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, snimak predstave mora biti titlovan na engleski jezik.
 • U slučaju selekcije, predstava mora biti identična kao na dostavljenom snimku. Naknadna dodavanja scena, dodatno režiranje, mijenjanje kostima i/ili scenografije nakon dostavljanja snimka i popunjavanja aplikacije nisu dozvoljena.
 • Nezavršene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Kako bi se pravilno popunila prijava, potrebno je ispuniti sva polja u aplikacionom formularu i dostaviti link za snimak predstave. Tek tada se prijava smatra završenom.
 • Festival neće prihvatiti niti jednu prijavu podnesenu nakon završenog roka.
 • Juventafest zadržava neograničeno pravo da u svrhu promocije festivala upotrebljava sve podatke koje su učesnici dostavili u okviru konkursa, kao i snimke nastupa takmičara na samom festivalu.
 • Predstave koje svojim sadržajem vrijeđaju prava pojedinaca i/ili grupa neće biti uzete u razmatranje.
 • Prijave poslate poštom se neće uzet u razmatranje.
 • Festival se obavezuje da će svi osobni podatci bez obzira na prirodu ili oblik na koji su otkriveni ili u vezi aplikacije biti zaštićeni i obrađivani u skladu sa nacionalnim zakonima.

Način odabira grupa

 • Takmičari će biti odabrani na osnovu analize pristiglih prijava, a po osnovu kriterijuma koje je propisao Festival.
 • Osnovni kriterijum kojim će se selektor voditi pri odabiru učesnika festivalskog takmičenja je kvalitet predstave, kvalitetan pedagoški pristup, originalnost i doprinos koji takav autorski rad može da ostvari u pozorišnoj umjetnosti.
 • Nakon objave selekcije odabrane grupe će imati rok 7 dana da potvrde učešće. U slučaju da odabrana grupane potvrdi ili odbije poziv Festivala smatrat će se da prepušta pravo učestvovanja nekome drugom.
 • Nakon odabira predstave te nakon prihvatanja poziva za učešće na Festivalu, predstava se ne može povući.
 • U slučaju povlačenja predstave ili diskvalifikacije nakon roka Organizator ima isključivo pravo naplatiti sve troškove organizovanja njihovog boravka na Festivalu.
 • Učesnik neće biti smatran krivim u slučaju da je onemogućeno njegovo prisustvo uzrokom više sile. U ovom slučaju Učesnik će obavijestiti Organizatora u roku od 24 sata.
 • Sve predstave se moraju prikazati na svom izvornom jeziku. Ukoliko izvorni jezik nije bosanski, hrvatski, srpski ili crnogorski jezik, snimak predstave mora biti titlovan na engleski jezik (ukoliko nije dogovoreno drugačije). Sve troškove titlovanja na engleski jezik snose učesnici.
 • Festival nije obavezan dati komentar ili razlog ukoliko ne odabere predstavu za učešće na Festivalu.
 • Poziv za učešće na Festivalu mora ostati u povjerenju između Rukovodstva Festivala i Učesnika sve dok Festival ne odluči da to objavi.

Propozicije takmičenja

 • Selektor će izabrati šest do osam predstava koji će se takmičiti i predstaviti na Juventafestu u Sarajevu.
 • Svi učesnici su obavezni da budu prisutni sve vrijeme festivala i pohađaju sve festivalske aktivnosti.
 • Organizator zadržava pravo izmjene termina nastupa grupa, kao i programa dešavanja Festivala.
 • U slučaju izostanka učesnika sa obaveznih festivalskih dešavanja – predstava i radionica, direkcija Festivala zadržava pravo da diskvalificira takmičare.
 • Svaki diskvalificirani tim će biti dužan sam platiti svoj smještaj i hranu za vrijeme boravka na festivalu.

Nagrade festivala

 • Po propozicijama Festivala Stručni žiri će donijeti odluku o dodjeli festivalskih nagrada, i to:
 1. Grand Prix za najbolju predstavu
 2. Specijalna nagrada žirija
 • Stručni žiri će biti sastavljen od istaknutih predstavnika iz oblasti kulture, pozorišta, kritike, te odabranih autora i producenata.
 • Nijedan od članova žirija neće biti izabran ukoliko je učestvovao u stvaranju ijedne od predstava.

Posebna prava i uslovi za učesnike

 • Organizator će učesnicima obezbijediti koordinatora koji će im pomoći u izvrše svoje obaveze na festivalu. Učesnici su dužni poštovati smjernice koordinatora u cilju što bolje organizacije njihovog boravka na festivalu.
 • Troškove smještaja i punog pansiona za sve učesnike snosi Organizator i takmičari uživaju ovo pravo tokom svih dana trajanja festivala.
 • Svi učesnici su obavezni da budu u Sarajevu sve vrijeme Festivala, od 6. do 10. septembra 2023. s tim da je 11. septembar planiran kao dan za odlazak.
 • Sve troškove puta (trošak dolaska u Sarajevo, trošak povratka iz Sarajeva, kao i troškovi prijevoza u Sarajevu) učesnici snose samostalno.
 • Učesnici su dužni strogo poštovati predočeni raspored proba i predstava u sklopu svih večeri i drugih aktivnosti od kojih zavisi njihov nastup i predstavljanje na festivalu. Svako odstupanje od navedenog rasporeda može rezultovati diskvalifikacijom takmičara.
 • Takmičari su dužni poštovati odluke žirija. U slučaju primjedbi, takmičar ima pravo da se isključivo pismeno obrati Organizatoru. Pismene primjedbe se mogu poslati do sedam dana nakon odluke.
 • Organizator mora u roku od mjesec dana nakon pristizanja primjedbe odgovoriti Učesniku.
 • Za svaku eventualnu materijalnu štetu koju počine učesnici, vođe timova snose posljedice, kazne se propisuju nakon procjene štete.
 • Učesnik je obavezan obavijestiti Organizatora o bilo kakvoj situaciji koja predstavlja ili će vjerovatno dovesti do sukoba interesa. Organizator će odmah poduzeti sve potrebne mjere kako bi se riješila situacija.
 • Učesnik se obavezuje da će sve zadatke napisane u ovom Pravilniku izvršavati savjestno i u zadanim rokovima.
 • Organizator zadržava pravo provjeriti da su svi Učesnikovi zadaci završeni te poduzeti određene korake u suprotnom.
 • Određeni koraci mogu podrazumijevati i krajnju diskvalifikaciju Učesnika.
 • Učestvovanje na 11. Internacionalnom festivalu srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventafest pretpostavlja prihvatanje svih gore navedenih odredbi.
 • Udruženje Medija-Art Sarajevo je osnivač i jedini organizator Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventafest.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na juventafest@juventafest.ba.